Sociale Raad in Woord & Daad

 

Het onafhankelijk oplossend intermediair

PUBLICATIE BEHOREND BIJ DE VERLEENDE

ANBI-STATUS

De doelstelling

 

De stichting stelt zich ten doel de welzijnsbevordering in het algemeen en de bevordering van de zelfredzaamheid van burgers in het bijzonder. Hiertoe ondersteunt zij de burger bij het maatschappelijk functioneren door het geven van informatie, advies, bemiddeling, begeleiding, actieve dienstverlening en het bieden van de integrale regie over en de voortgangsbewaking van hun dossier. Zij is hierbij een onafhankelijke wegwijzer in de complexer wordende wereld van wetten, regels, formulieren en instanties voor alle inwoners van een nog nader te bepalen gebied, waartoe onder andere de Kempen-gemeenten zullen behoren. De dienstverlening is onafhankelijk, persoonlijk, strikt vertrouwelijk en kosteloos. De stichting heeft hierbij speciale aandacht voor schuldenproblematiek, rechtmatigheids-, belasting- en voorzieningsvraagstukken, de toeslagen inbegrepen. Bij een complex hulpverzoek worden alle hiermee samenhangende zaken geëvalueerd en verwerkt in een plan van aanpak dat als gids dient voor de verdere dienstverlening. De stichting zal haar doel bereiken door het inzetten en monitoren van vrijwilligers met specialisaties en ervaring op de genoemde aandachtsgebieden. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Het beleidsplan

 

De Stichting richt zich in haar dienstverlening op de niet-zelfredzamen en kwetsbare mensen. Hiertoe kunnen o.a. worden gerekend mensen met:

 • een lichamelijke en/of psychische beperking
 • een afhankelijkheid van derden om te kunnen functioneren binnen het maatschappelijk bestel
 • een maatschappelijk isolement
 • financiële problemen, de schuldenproblematiek inbegrepen
 • een verblijfstatus
 • een uitkeringsafhankelijkheid
 • een minima afhankelijkheid
 • onvoldoende weerbaarheid tegen instanties
 • tekortkomingen in hun voorzieningen
 • onvoldoende middelen om te voorzien in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud
 • een tekortschietend doenvermogen op momenten dat het leven tegenzit.

 

In de voornoemde situaties - die zeker niet als volledig wordt gezien - heeft de stichting de taak om hun zelfredzaamheid te verbeteren, dan wel een oplossing te bieden die voorkomt dat men bij voortduring tegen problemen aanloopt.

 

De stichting heeft onderkend, dat door het thans gevoerde overheidsbeleid velen een zelfredzaamheid wordt toegedicht, die feitelijk niet bestaat of in ieder geval onvoldoende is om aan de eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. Dit fenomeen wordt in de formele en informele zorg niet of onvoldoende onderkend. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft vastgesteld dat mensen in moeilijkheden kunnen komen of zaken te lang voor zich uitschuiven omdat zij op momenten dat het leven tegenzit vanwege bijvoorbeeld echtscheiding, faillissement, ongeval of ontslag niet of onvoldoende in staat zijn om zelfredzaam te zijn. Het is juist voor deze groep dat de stichting inzet op een integrale aanpak waarbij het stellen van doelen, in actie komen, regie voeren en volhouden ondanks tegenslagen noodzakelijk is om uit de impasse te geraken.

 

De stichting vindt dat de voornoemde constatering eveneens opgaat voor ouderen. Ook zij zijn vanwege ouderdomsbeperkingen niet of onvoldoende in staat om aan de eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. Dit onderkennende heeft de stichting besloten om een product in ontwikkeling te nemen en beschikbaar te stellen waarbij er een structurele langdurige dienstverlening kan worden geboden voor diegenen die binnen afzienbare tijd niet tot voldoende zelfredzaamheid kunnen komen.

 

De bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit drie bestuursleden en hierbinnen fungeren de hierna genoemden in de bij hen vermelde functie.

1) T.P. Sanders als voorzitter

2) G.J.M. Dielissen als secretaris

3)  G.J.M. Castelijns als penningmeester

 

Het beloningsbeleid

 

De bestuursleden en vrijwilligers werken onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

 

Een verslag van de uitgeoefende taken

 

Behalve de voortzetting van een aantal lopende cliëntdossiers, die de vrijwilligers hebben ingebracht bij de oprichting van de stichting, hebben zich in 2018 - na het passeren van de oprichtingsakte - 44 cliënten gemeld. Hiervoor zijn taken uitgevoerd op het gebied van de schuldenproblematiek, rechtmatigheids-, belasting- en voorzieningsvraagstukken, de toeslagen inbegrepen. In een aantal gevallen is de stichting als gemachtigde van cliënten opgetreden in bezwaar- en beroepsprocedures.

 

Voorts zijn er een tweetal algemene welzijnsbevorderende resultaten van de stichting te melden.

 

Gemachtigde vrijwilliger

 

De vrijwilligers van de stichting, die gebruik maken van machtigingen in situaties waarin de cliënt om uiteenlopende redenen ervoor kiest om door hen te worden vertegenwoordigd, worden bij voortduring geconfronteerd met het feit dat overheidsinstanties de gemachtigde niet in kennis stelden van de met een aanvraag of bezwaar samenhangende correspondentie.

 

Dit is door de stichting voorgelegd aan de Nationale Ombudsman en als casus is de praktijk van de Belastingdienst Toeslagen gebruikt. Het door de Nationale Ombudsman opgestarte onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot het rapport 2018/69 met als titel: “Twee ‘soorten’ gemachtigden?”

 

De uitkomst van voornoemd rapport is dat de Belastingdienst Toeslagen zijn werkwijze en werkinstructies heeft aangepast zodat alle gemachtigden voortaan in kennis worden gesteld van alle met een aanvraag of bezwaar samenhangende correspondentie. Dus ook de gemachtigde vrijwilliger.

 

Motivatie beschikkingen

 

In de praktijk kwam het veelvuldig voor dat de Belastingdienst Toeslagen haar beschikkingen onvoldoende motiveerde en hierbij soms ook het statusoverzicht onvolledig was. Dit had tot gevolg dat toeslaggerechtigden niet meer kunnen bevatten wat er feitelijk aan de hand is en hoe men alsnog duidelijkheid kan verkrijgen. Het werkt voorts ook vaak belemmerend en vertragend in herzienings- en bezwaarprocedures.

 

Dit is door de stichting met instemming van cliënt als voorbeeld voorgelegd aan de Nationale Ombudsman en heeft tot gevolg dat de Belastingdienst Toeslagen ten overstaan van de Nationale Ombudsman heeft aangekondigd om in de nabije toekomst in haar beschikkingen de specifieke aanleiding van een beschikking bekend te maken.

 

 

 

De financiële verantwoording

 

Omdat de stichting eerst per 30 januari 2018 is opgericht wordt onderstaand de financiële verantwoording over de periode van oprichting tot einde boekjaar 2018 bekend gesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVK:   70775419

IBAN:  NL03 SNSB 0705 9627 09

RSIN:  8584.54.713

Email: info@srwd.nl

Klachtenprocedure

Gegevensbescherming

Algemene welzijnsbevorderende resultaten