Sociale Raad in Woord & Daad

Het onafhankelijk oplossend intermediair

WIE ZIJN WIJ?

De Stichting Sociale Raad in Woord en Daad (SRW & D) heeft als hoofddoelen welzijnsbevordering in het algemeen en de bevordering van de zelfredzaamheid van burgers in het bijzonder. Deze doelen worden bereikt door onze vrijwilligers en daar waar gewenst en nodig met verbonden partners. De dienstverlening is onafhankelijk, persoonlijk, strikt vertrouwelijk en kosteloos.

De stichting staat ter beschikking voor hulpzoekenden in de Kempen en hulpzoekenden die via samenwerkingsverbanden en sponsoren worden geïntroduceerd.

IK ZOEK HULP

Verkeert u in omstandigheden dat u onvoldoende zelfredzaam bent, dan kunt u een beroep op ondersteuning doen bij de Stichting.

Hiertoe ondersteunen wij de hulpzoekende bij het maatschappelijk functioneren door het geven van informatie, advies, bemiddeling, begeleiding, actieve dienstverlening en het bieden van de integrale regie over en de voortgangsbewaking van hun dossier. Wij zijn hierbij een onafhankelijke wegwijzer in de complexer wordende wereld van wetten, regels, formulieren en instanties.

Wij richten ons op de volgende gebieden:

- Schuldenproblematiek, de sanering inbegrepen.

- Rechtmatigheidsvraagstukken

- Voorzieningsvraagstukken

- Fiscale vraagstukken, de toeslagen inbegrepen.

Hulp nodig?

SPONSORING & DONATIES, SCHENKINGEN EN NALATINGEN

De stichting doet hierbij vooral een beroep op burgers,  instanties en goede doelen die willen bijdragen aan de WIJ-maatschappij, een participatiesamenleving waarin iedereen die daartoe in staat is een bijdrage levert om de zelfredzaamheid van onze medeburgers mogelijk te maken en er zodoende voor te zorgen dat zij weer op een menswaardige wijze kunnen deelnemen aan onze maatschappij.

De stichting en haar vrijwilligers doen dit door op kosteloze wijze hun diensten te verlenen aan diegenen die niet zelfredzaam zijn.

Om nu en op termijn voldoende in staat te zijn tot het vinden van dekking van de operationele kosten van de stichting is er echter meer nodig en daarom wordt er een beroep gedaan op uw vrijgevigheid. U kunt daartoe doneren, schenken en nalaten.

Ook sponsoring is een middel en hierbij bestaat er een wederkerigheid. U sponsort onze activiteiten en de stichting verleent haar diensten aan medewerkers of begunstigden van de sponsor.

De stichting is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-organisatie) erkend en geregistreerd. In dit kader is het van belang om op te merken dat een ANBI-organisatie geen erfbelasting of schenkbelasting betaalt voor erfenissen en schenkingen die de stichting voor het algemeen belang aanwendt. Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het rekeningnummer waarop gelden kunnen worden overgemaakt is: NL03SNSB 0705 9627 09.

VRIJWILLIGER WORDEN

Wij zijn continue op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor anderen. Heeft u interesse, neem dan  contact met ons op.

CONTACT

KVK:   70775419

IBAN:  NL03 SNSB 0705 9627 09

RSIN:  8584.54.713

Algemene welzijnsbevorderende resultaten

Naam  
E-mail  
Telefoonnummer  
Adres  
Uw hulpvraag